Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Curtis Ink gevestigd te Hilversum aan de Neuweg 5, 1211LV, 035 785 4617.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Curtis Ink tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door Curtis Ink wordt behandeld of aan wie Curtis Ink producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Curtis Ink en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Curtis Ink en opdrachtgever, waarbij Curtis Ink als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Curtis Ink worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Curtis Ink worden zonder enige uitzondering geleverd door Curtis Ink en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Curtis Ink zijn ingeschakeld.

2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Curtis Ink aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Curtis Ink gehanteerde algemene voorwaarden.

 

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Curtis Ink worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Curtis Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Curtis Ink aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Curtis Ink tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Curtis Ink of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Curtis Ink te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Curtis Ink wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Curtis Ink uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever.

3.6 Curtis Ink behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Curtis Ink heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Curtis Ink het recht de opdracht te weigeren.

3.8 Curtis Ink heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen of zij onder de invloed verkeren van alcohol dan wel bedwelmende middelen. Indien de opdrachtgever onder invloed verkeert, of wanneer er een sterk vermoeden is dat dit het geval is dan behoudt Curtis Ink het recht de opdrachtgever te weigeren. Hierbij komt dat enige gedane aanbetaling komt te vervallen.

3.9 Curtis Ink behoudt zich het recht een persoon ten alle tijden te weigeren waarbij het pand verlaten dient te worden door diegene.

3.10 Huisdieren kunnen niet worden toegelaten met uitzondering van officieel erkende hulp- en blindegeleidehonden.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Curtis Ink erkent opdrachtgever dat Curtis Ink een inspanningsverbintenis heeft. Curtis Ink zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Curtis Ink kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Curtis Ink is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Curtis Ink aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Curtis Ink voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Curtis Ink terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Curtis Ink bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

 

5. Garantie

Curtis Ink gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

 

6. Toepasselijk recht

6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Curtis Ink en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door een competente rechter van de lokale Rechtbank, behoudens indien Curtis Ink als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

 

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

8. Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Curtis Ink en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

 

9. Zelfstandigen

Zelfstandig werkende tattoo, piercing artists en andere specialisten die bij Curtis Ink ruimte huren, zijn verantwoordelijk voor hun eigen algemene voorwaarden en kunnen hierbij geen beroep doen op de algemene voorwaarden opgemaakt door Curtis Ink.

 

10. Overigen

10a. Winnaars van prijsvragen en wedstrijden worden willekeurig gekozen door middel van een random name picker. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden niet uitgekeerd in contant geld maar zijn eventueel overdraagbaar, dit kan uitsluitend in overleg met Curtis Ink.

10b. Kortingen worden verstrekt op basis van een door Curtis Ink eerder bekend gemaakte actiedag, vallend al dan niet op vaste actiedagen.

10c. Curtis Ink behoudt het recht om actiedagen of kortingen te onderbreken of te staken, zonder verdere opgaaf van redenen.

10d. Op al gemaakte prijzen e/o afspraken kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen.

10e. Na 6 tot 8 weken heeft een ieder recht op een gratis nacontrole, de desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet.

10f. Een aanbetaling blijft 3 maanden geldig als er geen vervolgafspraak wordt gepland, een aanbetaling kan niet worden doorgegeven naar een ander persoon.

10g. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden ook niet door laten gaan, dan dient dit minimaal 48 uur van te voren gebeuren, zoniet dan vervalt uw aanbetaling. Met uitzondering wanneer er sprake is van overmacht.

10h. Verplaatsen van een afspraak kan tot maximaal twee keer gebeuren, hierna komt de gedane aanbetaling te vervallen.